KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanje: Nastavnik – u zvanje docenta (napredovanje) za užu naučnu oblast „Menadžment“

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Bihaću (broj: 06-513/2018 od 25.01.2018. godine), dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću raspisuje JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanje: Nastavnik – u zvanje docenta (napredovanje), za užu naučnu oblast „Menadžment“ …… 1 izvršilac. (objava-Dnevni Avaz 14.02.2018. godine)

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ 
za izbor u zvanje

1.    Nastavnik – u zvanje docenta (napredovanje), za užu naučnu oblast „Menadžment“ …… 1 izvršilac

Uslovi: pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o Visokom obrazovanju Unsko – sanskog kantona, kao i odredbama Statuta Univerziteta u Bihaću, član 193., stav (3) koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću – www.unbi.ba.
Kandidati iz tačke 1. su dužni uz prijavu na konkurs priložiti:
1.    biografija sa bibliografijom,
2.    diploma ili ovjerena kopija: dodiplomska, magistarska i doktorska – doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
3.    rodni list – original,
4.    dokaz o prethodnom izboru u zvanje,
5.    uvjerenje o državljanstvu – original (ne starije od 3 mjeseca),
6.    uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (od nadležnog suda – ne starije od 3 mjeseca) – original ili ovjerena kopija,
7.    rješenje o nostrifikaciji diplome (ukoliko je diploma stečena u inostranstvu).

Sve informacije u vezi konkursa, mogu se dobiti na telefon 037/222-513.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Prijave donijeti lično ili slati poštom na adresu:

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću
Ulica Pape Ivana Pavla II 2/II, 77 000 Bihać, sa naznakom za;
“Konkurs za izbor u zvanje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću”

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *