Na web stranici Akademije nauka i umjetnosti BiH (ANUBiH) nalazila se lista baza podataka koja je sastavni dio publikacije Strategije naučno-tehnološkog razvoja Bosne i Hercegovine, projekta koji je ANUBiH realizirala 2006. godine, a po narudžbi UNESCO-a.

Komisija ANUBIH je pripremila dvije liste: RELEVANTNE INDEKSNE BAZE PODATAKA i OSTALE INDEKSNE BAZE PODATAKA. Lista relevantnih indeksnih baza podataka organizirana je prema oblastima koje pokrivaju odjeljenja ANUBiH, s tim da se neke baze ponavljaju za više naučnih oblasti. Lista ostalih indeksnih baza podataka sačinjena je abecedno, s naznakom naučne oblasti.

Relevantne indeksne baze podataka

Ostale indeksne baze podataka

Preporuka strategije naučno-tehnološkog razvoja Bosne i Hercegovine bila je izrada pravilnika o vrednovanju naučnih rezultata, s listom međunarodno priznatih baza podataka, od strane resornih ministarstava. S obzirom na to da navedeni pravilnik još nije sačinjen, ANUBiH zbog povjerenja naučne javnosti koje uživa, ima obavezu da inovira i doradi postojeću listu baza i ponudi je naučnoj javnosti u Bosni i Hercegovini. Više infromacija moguće je pročitati na stranici ANUBIH.

Pretragu knjiga dostupnih u Univerzitetskoj biblioteci u Bihaću moguće je izvršiti putem COBIS sistema na slijedećem linku.