Osnovi marketinga

CREDIT:
6

Šifra predmeta: AS-010
Godina studija: PRVA
Semestar: II
ECTS bodovna vrijednost: 6
Ciljevi predmeta:

 • Upoznati studente sa ulogom i funkcijama marketinga u kompaniji,
 • Ukazati na značaj utvrđivanja marketinških mogućnosti za kompaniju kroz shvatanje uticaja okruženja, razumijevanje ponašanja potrošača, analiziranje veličine tržišta i tržišnog učešća kompanije,
 • Upoznati studente sa strateškim odlukama o segmentiranju, izboru ciljnih segmenata i pozicioniranju,
 • Upoznati studente sa elementima marketing miksa – proizvodom, cijenom, distribucijom i promocijom i ojačati njihovu sposobnost da razumiju i sami razmatraju određene situacije u kojima se donose marketinške odluke i, konačno,
 • Kroz korištenje i studiju slučajeva iz prakse pružiti im mogućnost (i pismenu i usmenu) da razviju, prezentiraju, diskutuju i brane svoje mišljenje i prijedloge o marketing aktivnostima kao i da ispituju i na kritički način diskutuju o prijedlozima njihovih kolega

Ishodi učenja:
Nakon uspješnog savlađivanja ovog predmeta, student će biti u stanju da:

 • razumije osnovne marketinške pojmove i njihovu praktičnu primjenu
 • razumije mogućnosti primjene strateškog i taktičkog marketinga na konkretnom predmetu marketinga
 • razumije mogućnosti primjene segmentacije tržišta, odabira ciljnog tržišta i pozicioniranja
 • primijeni aktivnosti analize i povećanja zadovoljstva kupaca/klijenata
 • osmisli konkretne marketinške aktivnosti koje stvaraju vrijednost u skladu s potrebama i željama kupaca/klijenata
 • izradi okvirni plan marketinga.

Sadržaj predmeta:
1. Pojmovno određenje marketinga – kreiranje vrijednosti i zadovoljstva za kupce.
2. Strateško planiranje i marketing proces.
3. Marketing okruženje.
4. Istraživanje marketinga i marketing informacioni sistem
5. Analiza tržišta i ponašanje potrošača u kupovini.
6. Tržišno segmentiranje, izbor ciljnih tržišta i pozicioniranje.
7. Upravljanje proizvodom i razvoj novih proizvoda.
8. Formiranje i strategije cijena.
9. Marketing kanali i upravljanje lancem isporuke.
10. Upravljanje integriranom marketinškom komunikacijom.
11. Specifičnosti marketinga u uvjetima globalne ekonomije
12. Globalni marketing.
13. Osnove digitalnog marketinga
14. Specifičnosti marketinga u uslužnom sektoru
15. Etika u marketingu i društvena odgovornost kompanije

TOP