Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću će od akademske 2017/2018. godine izvoditi dva studijska programa:

1. Akademski studijski program poslovne ekonomije (240 ECTS bodova) na dva smjera:

 • Biznis
 • Računovodstvo i revizija

2. Stručni studijski program poslovne ekonomije (180 ECTS bodova) na dva smjera:

 • Finansijsko računovodstveni
 • Menadžment i marketing u turizmu.

AKADEMSKI STUDIJSKI PROGRAM

Prvi ciklus studija Akademskog studijskog programa je u trajanju od 4 godine (8 semestara). Svaki semestar studija vrednuje se sa 30 studijskih odnosno ECTS bodova, a svaka godina studija sa 60 studijskih odnosno ECTS bodova. Ukupna vrijednost prvog ciklusa Akademskog studijskog programa poslovne ekonomije je 240 ECTS.

U zavisnosti od smjera koji student odabere na završnoj godini, nakon završenog prvog ciklusa studija, stiče se zvanje:

 • Bakalaureat/Bachelor poslovne ekonomije-diplomirani ekonomist, smjer biznis
 • Bakalaureat/Bachelor poslovne ekonomije-diplomiani ekonomist, smjer računovodstvo i revizija.

Osnovni cilj ovog studijskog programa jeste osposobiti studente da temeljna znanja, uz kritičko razumijevanje načela vezanih za poslovnu ekonomiju, mogu primijeniti na kreativan i poslovan način. S obzirom na to da se u toku studija posebno forsira proaktivno i istraživačko djelovanje studenta, te da se pred studente postavljaju intelektulni izazovi, završetkom Akademskog studijskog programa poslovne ekonomije, student posjeduje istraživački duh, njeguje kritički i otvoren um, teži logičkom zaključivanju i spreman je ponuditi rješenje na probleme iz domena poduzetništva, menadžmenta, marketinga, računovodstva i revizije. Istovremno student je spreman nastaviti svoj akademski put. Jedan od bitnih ciljeva je osposobiti studenta za samostalno cjeloživotno učenje i usavršavanje u skladu s novim dostignućima.

Studenti koji su okončali prvi ciklus ovog studijskog programa imaju mogućnost nastavka studija na drugom ciklusu ili zasnivanja radnog odnosa gdje se traži visoka stručna sprema društvenog smjera.

Ekonomija kao društvena nauka obuhvata širok spektar zanimanja pa su diplomanti ekonomije kvalificirani za 220 različitih radnih mjesta (EFRI). Širok dijapazon zanimanja i poslova nakon diplomiranja kreće se od mogućnosti da diplomirani student može biti profesor ekonomskih predmeta u srednjim školama, da u finansijskom sektoru može raditi kao računovođa, interni revizor, inspektor, sudski tumač, aktuar, procjenitelj štete, bankar, kreditni službenik, kreditni analitičar, procjenitelj kreditnog rizika, saradnik za upravljanje tržišnim rizikom, saradnik za upravljanje aktivom i pasivom itd; može biti poduzetnik, menadžer, direktor, voditelj, marketing menadžer, biznis analitičar, sistem analitičar, projekt menadžer, javni službenik, voditelji istraživanja tržišta, upravitelji proizvodom i markom (“product” i “brand” menadžeri), analitičari za područje cijena, menadžeri prodaje i logistike, upravitelji klijentima u oglašivačkim agencijama, planeri za zakup medija, stručnjaci za odnose s javnošću te se baviti mnogim novim područjima u marketingu poput internetskog ili marketinga događanja (“event marketing”). itd. Dakle, od privatnih preduzeća, do javnog i nevladinog sektora, ovaj studijski program osposobljava studente i na samozapošljavanje, te omogućava studentima cjelovitu pripremu za polaganje ispita u postupku dobivanja zvanja certificirani računovođa. Certificirani računovođa (CR) je zvanje koje je Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH „priznato“ u smislu da su pravna lica u obavezi da svoje finansijske izvještaje ovjere pečatom i potpisom lica koje ima ovo zvanje.

Nakon završetka studija student:

 • posjeduje znanje o savremenim naučnim dostignućima u poslovnoj ekonomiji
 • može da kritički procjenjuje činjenice, ideje i teoretske postavke u širem ekonomskom kontekstu,
 • sposoban je za suočavanja s funkcioniranjem i problemima ekonomskih sistema
 • analitički primjenjuje kvantitativne i statističke metode u ekonomiji
 • spreman je za samostalno i kontinuirano naučno i stručno usavršavanje
 • raspolaže znanjem iz oblasti finansija kojeg je moguće praktično primjeniti u svim segmentima privrednog sistema te raditi na unapređivanju postojećih znanja
 • efikasno radi u timu s razvijenim komunikacijskim vještinama

Pored navedenih ishoda, nakon Akademskog studijskog programa poslovne ekonomije, smjer računovodstvo i revizija, student:

 •  sposoban je za obavljanje visokostručnih i upravljačkih poslova u računovodstvu i finansijskom izvještavanju poslovnih subjekata, finansijskih institucija, neprofitnih organizacija i budžetskih korisnika
 • koristi instrumentarij troškovnog i upravljačkog računovodstva i priprema informacije namijenjene odlučivanju
 • sposoban je da razmatra alternativne poslovne odluke posebno sa finansijskog aspekta i utvrdi koje odluke imaju bolje finansijske efekte
 • primjenjuje praktična znanja u procesu korištenja i pružanja usluga od strane institucija finansijskog sistema, kritički evaluira ove procese i razmatra moguća unapređenja istih
 • razumije monetarni i fiskalni sistem unutar Bosne i Hecegovine i njegove prednosti i nedostatke u odnosu na okruženje te moguće pravce unapređenja ovih sistema
 • primjenjuje fiskalne propise sa aspekta preduzeća, pojedinca i institucija sistema

Dok za smjer biznis, student će biti sposoban da:

 • primjenjuje savremena menadžerska znanja i vještine
 • razumije probleme organizacije i sposoban je upravljati poslovnim sistemima
 • sposoban je napisati, implementirati i upravljati projektima
 • analizira poslovno okruženje, identificira poslovne prilike i prijetnje, te interne snage i slabosti organizacije
 • sposoban je razviti biznis plan
 • razumije determinante ponašanje potrošača na domaćem i stranom tržištu i predvidi ponašanje prilikom donošenja odluke o kupovini, te analizira profil potrošača i predvidi zahtjeve i potrebe tržišta krajnih potrošača i poslovnih tržišta
 • samostalno kreira integriranu digitalnu marketing strategiju
 • kreira elemente identiteta brenda i kritički analizira proces strateškog upravljanja markama
 • kreira marketing plan i optimalan plan komunikacija sa potrošačima u skladu sa tržišnim zahtjevima i savremenim trendovima.

STRUČNI STUDIJSKI PROGRAM

Prvi ciklus studija je u trajanju od 3 godine (6 semestara). Svaki semestar studija vrednuje se sa 30 studijskih odnosno ECTS bodova, a svaka godina studija sa 60 studijskih odnosno ECTS bodova. Ukupna vrijednost prvog ciklusa studija je 180 ECTS.
U zavisnosti od smjera koji student odabere na završnoj godini, nakon završenog prvog ciklusa studija, stiče se zvanje:

 • Bakalaureat/Bachelor poslovanja-ekonomist, smjer finansijsko računovodstveni.
 • Bakalaureat/Bachelor poslovanja-ekonomist, smjer menadžment i marketing u turizmu.

Osnovni cilj ovog studijskog programa jeste osposobiti studente da se kreativno i efikasno uključuju u društvene i privredne tokove razvijajući kod njih ključne kompetencije definisane Evropskim referentnim okvirom. Stručni studijski program pruža mogućnost studentima da zauzmu stav proaktivnosti, jednog poduzetničkog ponašanja, te da shvate da je proces prilagođavanja nužna pretpostavka opstanka u turbulentnom svijetu poslovanja. Ovo je posebno značajno, ne samo zbog „pokretanja vlastitog biznisa“ već i činjenice da je „svaki čovjek i ‘homo economicus’ koji poslovnom sposobnošću konkurira na tržištu rada, a upravo ta sposobnost, kada je u nju implementirana i odgovarajuća poduzetnička kompetencija, može postići veću vrijednost, što omogućava veću i trajnu zapošljivost“ (Tafra, 2011, str. 19). Po završetku ovog studijskog programa studenti treba da razviju opće kompetencije (kognitivne, organizacijske, poduzetničke, menadžerske, poslovne i operativne), da razumiju djelovanje turističkih, finanisijskih i računovodstvenih sistema, te da su sposobni primjeniti stečana znanja u praksi.

Studenti koji su okončali prvi ciklus ovog studijskog programa će moći raditi na onim mjestima koji zahtjevaju završen I ciklus studija (180 ECTS) društvenog smjera.

Studenti koji su okončali prvi ciklus ovog studijskog programa smjer Menadžment i marketing u turizmu će moći raditi poslove u turizmu i poslove vezane za turizam, u organizacijama koje djeluju u domaćem i međunarodnom turističkom tržištu: putničkim agencijama, ugostiteljstvu, hotelima i drugim kolektivnim organizatorima smještaja, itd. U javnom sektoru, studenti će moći raditi u informativnim uredima, lokalnim i regionalnim turističkim organizacijama, razvojnim agencijama, turističkim zajednicama i drugim državnim organima i organizacijama, koje pokrivaju oblasti turizma i njegovog razvoja.
Studenti koji završe Stručni studijski program poslovne ekonomije smjer finansijsko računovodstveni će moći raditi poslove u okviru bankarskog sektora, mikrokreditnog, sektora osiguranja, te obavljati poslove računovođe.

Nastavni proces na I ciklusu se realizira u slijedećim formama:

 • Predavanja: izvode predmetni nastavnici i ono podrazumijeva teoretsko elaboriranje sadržaja predviđenih nastavnim planom i progranom.
 • Vježbe: izvode saradnici i one su vezane za praktičnu realizaciju sadržaja predviđenih
  nastavnim planom i progranom i koji su obrađeni na predavanjima, a izvode se sa manjim grupama studenata sa dominantnim timskim oblikom rada.
 • Seminar: oblik praktične nastave radi učvršćenja i produbljenja znanja stečenih na predavanjima,
 • Projekti: samostalan rad studenata uz stručno vođenje nastavnika ili saradnika, najčešće se odnosi na praktične aktivnosti studenta (npr. kreiranje strateških planova, biznis planova, strategije oglašavanja za konkretno preduzeće, itd).
 • Analiza slučaja – omogućava studentima da pažljivo ispitaju i analiziraju podatke u određenom kontekstu. Analiza slučaja omogućuje studentima da primjene stečeno teoretsko znanje u stvarnom poslovnom svijetu.
 • Praktična nastava koja će se odvijati pod stručnim nadzorom nastavnika.
 • Uključivanje predavača iz privatnog sektora u proces nastave.