Pravo učešća na KONKURSU/ NATJEČAJU imaju državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH , kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonskim propisima.

Prijem i upis studenata u I godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ Fakulteta Univerziteta u Bihaću. Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću.

Od akademske 2017/2018 godine kandidati se mogu prijaviti na dva fakulteta/studijska programa na Univerzitetu u Bihaću. Original dokumenti se predaju na fakultet/studijski program primarnog izbora, a ovjerena fotokopija dokumenata na fakultet/studijski program alternativnog izbora. Po završetku Konkursne procedure nakon objavljivanja rang-liste kandidata, primljeni kandidat se na izabrani fakultet Univerziteta u Bihaću, upisuje sa original dokumentima. Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Upis u akademsku 2018/2019.

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik USK“, br. 8/09, 9/10, 4/11,6 /13 i 6/17), Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-3304/2018 od 31.05.2018. godine i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-2437/2018 od 14. 06. 2018. godine, Univerzitet u Bihaću objavljuje

KONKURS / NATJEČAJ

za upis studenata u I godinu studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2018/2019. godini za Prvi ciklus studija Konkurs / natječaj za upis u I godinu studija u akademskoj 2018/2019. traje od 20.6. 2018. do 4.7.2018. godine.

Tekst konkursa možete preuzeti OVDJE, a odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda
prijema kandidata za upis u I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću možete preuzeti OVDJE.